תקנון האתר ומדיניות פרטיות

אתר זה הוקם ומופעל על ידי רשת הסנה בתי מרקחת בע"מ ח.פ. 516389210 (להלן: "החברה").
לפני תחילת הגלישה באתר החברה מזמינה אותך לקרוא בעיון את תנאי תקנון האתר ומדיניות הפרטיות שלנו.
חשוב שתדע, כי שימושך באתר מהווה הסכמה ואישור לכל הוראות תקנון האתר שלהלן, ללא יוצא מהכלל.
מטעמי נוחות תקנון זה נכתב בלשון זכר וביחיד אך האמור בו מכוון לכל המינים.
 
 1. הגדרות

למונחים המפורטים להלן יהיה הפירוש המופיע לצדם אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת:

 • "התקנון" – כל תנאי השימוש ותנאי מדיניות הפרטיות שלהלן.
 • "האתר" – אתר החברה בכתובת life.
 • "גולש" – כל גולש באתר.
 • "תוכן" – כל תוכן בכל פורמט ומדיה, מכל סוג וללא יוצא מהכלל.

 1. התקנון כהסכם מחייב בין הצדדים
 • התקנון מהווה ההסכם משפטי מחייב בין הגולש לבין החברה.
 • כל שימוש באתר כפוף להוראות ותנאי התקנון ועצם השימוש בו מהווה קבלת התנאים ללא יוצא מהכלל והסכמה להם.
 • כל שימוש באתר מהווה הסכמה חוזרת ונוספת להוראות התקנון בגרסתו העדכנית במועד השימוש וזאת בנוסף לאישור הגרסאות הקודמות, ככל שהשתנו.

 1. שינוי תנאי התקנון
 • החברה תהיה רשאית לשנות את תנאי התקנון מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • החברה איננה מחויבת להודיע על שינוי בתקנון באופן יזום ולא תודיע על שינוי כאמור ככל ויהיה. 
 • על הגולש לקרוא את התקנון טרם גלישה באתר ולוודא כי הוא מסכים לתנאי התקנון וככל שהגולש לא מסכים להם באופן מלא עליו לעזוב את האתר באופן מיידי. 
 • מומלץ לגולשים לשמור את תנאי התקנון לצורך עיון והשוואה עתידיים במידת הצורך.

 1. קישורים מחוץ לאתר
 • ייתכן ותוכן המפורסם באתר יהיה ניתן לקישור ושיתוף באתרים ופלטפורמות אחרות שאינן בבעלות ו/או שליטת החברה.
 • הגולש מסיר מהחברה כל אחריות בקשר לתוכן שיפורסם באתרים ופלטפורמות אחרות.

 1. קניין רוחני
 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר והתוכן המפורסם בו, לרבות שמו, סימני מסחר (בין אם רשומים ובין אם לאו) וזכויות יוצרים, הם בבעלותה הבלעדית של החברה.
 • אין להשתמש, לשכפל, להפיץ, ליצור יצירות נגזרות, להציג, לשדר, לבצע בפומבי ו/או להעמיד לרשות הציבור כל קניין רוחני הקשור לאתר שלא בהתאם לתקנון זה או הסכמה מראש ובכתב של החברה.

 1. הגבלת אחריות
 • השימוש באתר הוא באחריות הגולש בלבד.
 • החברה אינה מתחייבת כי התוכן ו/או השירותים באתר יהיו נקיים מתקלות ו/או כשלים ו/או הפרעות ולגולש לא תהיה כל טענה ביחס לכך.
 • האמור באתר הוא בגדר מידע כללי בלבד ואין באמור באתר בכדי להוות כל ייעוץ ו/או המלצה מכל סוג (כגון רפואי), לרבות בקשר לשימוש במוצר, צריכת מוצר, קבלת טיפול ו/או ביצוע כל פעולה.
 • אין לראות במידע המפורסם באתר כעובדה רפואית.
 • השימוש במוצרים הקשורים במידע המפורסם באתר הוא באחריות הגולש בלבד. בעדר מידע רלוונטי – יש לפנות לבעל מקצוע לפני נקיטת כל פעולה.
 • התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד.
 • החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, ממוני או לא ממוני, הקשור ו/או נובע מהשימוש באתר ולרבות התוכן שיפורסם בו.
 • החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, ממוני או לא ממוני, הקשור ו/או נובע מתפקוד לקוי של האתר, לרבות ומבלי לגרוע מהאמור לעיל – בעיות זמינות באתר.
 • הגולש מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר ו/או כתוצאה מהשימוש באתר, בין אם הנזק שנגרם לו לטענתנו נוצר במישרין ו/או בעקיפין.

 1. דין חל וסמכות שיפוט
 • הדין החל על כל מחלוקת ו/או פרשנות בעניין תנאים אלו ו הנו הדין הישראלי בלבד.
 • סמכות השיפוט הבלעדית תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב-יפו, ישראל, בלבד.

 1. מדיניות פרטיות

          פרטיות

 • הגולש מבין ומאשר שבעת גלישה באתר נאספים באופן אוטומטי באמצעות האתר פרטים מאת הדפדפן או המכשיר הנייד ממנו הגולש נכנס לאתר.
 • הגולש מבין ומאשר לחברה להשתמש במידע שנאסף לצורך מניעת פריצות לאתר וניתוח הפעולות המבוצעות באתר על ידי גולשים, זאת בכדי לספק חווית משתמש ברמה גבוהה יותר עבור הגולשים באתר.
 • במסגרת השימוש באתר יאספו וישמרו על ידי האתר פרטים אישיים אשר נמסרו על ידי הגולש, כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכדומה.
 • החברה תהיה רשאית להשתמש במידע שמסר הגולש ו/או נאסף ביחס אליו לצורך תפעול השימוש של הגולש באתר ו/או אספקת שירותים לגולש (לרבות לאחר הגלישה באתר) וכן לצרכים פנימיים ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות לרבות באמצעות “Cookies” (כהגדרת מונח זה להלן). הגולש מבין זאת, מסכים ולא יוכל להעלות כל טענה בקשר לכך.
 • שימוש בפרטים האישיים של הגולש יעשה בגדר הצרכים העולים מן השימוש שהוא ביצע באתר, כגון (ומבלי לגרוע מכלליות האמור) מסירת פרטיו לשליח מטעם החברה לצורך משלוח מוצרים שהוזמנו על ידי הגולש. הגולש מבין זאת, מסכים ולא יוכל להעלות כל טענה בקשר לכך.
 • בנוסף, מידע אודות הגולש יכול וימסר במצבים בהם הדין מחייב את החברה למסור את המידע ו/או אם מתעורר החשד שגולש מנסה לפגוע או פוגע באתר בזדון ו/או מבצע עבירה כלשהי.
 • החברה תהיה רשאית לשלוח אל גולש שנתן הסכמתו לכך, חומר פרסומי, שיווקי, ניוזלטרים וכו'. הגולש יהיה רשאי להודיע לחברה בכתב על סירובו לקבל את החומרים האמורים והחברה תסיר אותו מרשימת התפוצה שלה.

          עוגיות (“Cookies“)

 • כמו מרבית האתרים גם אתר זה משתמש בעוגיות (“Cookies”) – קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב הגולש.
 • מעצם גלישתך באתר הנך מסכים לשימוש האתר בעוגיות.
 • החברה משתמשת בעוגיות במסגרת האתר, בין היתר, על מנת לשפר את חווית המשתמש באתר.
 • כל גולש רשאי ויכול לשנות את הגדרות הדפדפן שלו כך שעוגיות לא יפעלו במחשב שלו. ראוי לציין כי שינוי הגדרה זו תספק לגולש חווית משתמש ירודה באופן יחסי.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            החברה מאחלת לך חווית גלישה מהנה ומועילה